• Dostawa w ciągu 48h
  • Oryginalne produkty prosto z Japonii
  • Darmowa dostawa od 399 zł
Znajdziesz nas również:

Reklamacje i zwroty

I. Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość ze Sprzedawcą, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ppkt 8 i ppkt 10, poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), a także przy pomocy wzoru udostępnionego przez Sprzedawcę pod adresem: http://zanshin.pl/pl/i/Formularz-odstapienia-od-umowy/13 lub w każdej innej dopuszczalnej przez prawo formie, z wyłączeniem formy elektronicznej. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.

3. Konsument jest uprawniony do nadesłania lub złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy między innymi w siedzibie Sprzedawcy tj. MONO Agata Dobija & Sara Szal & Rafał Dobija spółka cywilna, 43-300 Bielsko - Biała, ul. Norberta Barlickiego 13

4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu w formie wiadomości e-mail, na adres podany przez Konsumenta w jego oświadczeniu o odstąpieniu od umowy lub w formie pisemnej na adres do korespondencji wskazany przez Konsumenta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej przez Konsumenta, umowę uważa się za niezawartą.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza czynności konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta. W przypadku, gdy Konsument wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, wyszczególniony na podstronie pt. „Koszty dostawy”, Sprzedawca zwróci koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta w wysokości odpowiadającej najtańszemu zwykłemu sposobowi dostarczenia oferowanego przez Sprzedawcę, bez dodatkowych kosztów poniesionych przez Konsumenta.

11. W przypadku, gdy Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą nie przysługuje Konsumentowi między innymi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy prenumeratę;

h) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

II. Reklamacje.
1. Towary sprzedawane w Sklepie Internetowym nie zostały objęte gwarancją.

2. W przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem, strony na podstawie art. 558 § 1 k.c. całkowicie wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta będącego Konsumentem w przypadku, gdy rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

4. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. W przypadku, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może skorzystać z uprawnień określonych w ppkt 6 lub ppkt 9. Przedmiotowe uprawnienia maja charakter równorzędny.

6. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie znajduje zastosowania, w przypadku, gdy rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

7. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

8. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Natomiast obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

9. W przypadku wady rzeczy sprzedanej, Konsument może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

10. Sprzedawca zobowiązuje się wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

11. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

12. Koszty wymiany lub naprawy towaru z tytułu rękojmi ponosi Sprzedawca. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia rzeczy, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia, z zastrzeżeniem wyjątków stypizowanych w art. art. 5611 § 2 i 3 k.c.

13. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwą rzecz do Sprzedawcy na adres ZANSHIN ul. Norberta Barlickiego 13, 43-300 Bielsko-Biała. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

14. Postanowienia punktu poprzedzającego stosuje się również w przypadku zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta i wymiany rzeczy na wolną od wad.

15. Sprzedawca zobowiązuje się do przyjęcia od Konsumenta rzeczy wadliwej w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

16. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania przez Konsumenta wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożonego oświadczenia o obniżeniu ceny z określoną kwotą, o którą cena ma być obniżona, w terminie 14 dni. W przypadku braku takiego oświadczenia Sprzedawcy, żądanie lub oświadczenie Konsumenta Sprzedawca uznaje za uzasadnione.

17. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Konsumentowi, a w przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność Sprzedawcy ustaje z upływem roku od dnia wydania rzeczy Konsumentowi.

18. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, z zastrzeżeniem, że bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w podpunkcie poprzednim.

19. W terminach określonych w ppkt 18 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

20. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

21. Postanowienia podpunktu powyższego stosuje się odpowiednio do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

22. Jeżeli określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

23. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się postanowienia ppkt 18 –ppkt 21, z tym że bieg terminu, o którym mowa w ppkt 18 rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej - od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

 

III. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.

1. Spory dotyczące rozpatrywania reklamacji mogą być rozstrzygane na drodze polubownej, poprzez skierowanie sprawy m.in. do mediacji przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, stałych polubownych sądów konsumenckich, rzeczników konsumentów i innych instytucji.

2. Mediacja przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej odbywa się wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej. Ma charakter dobrowolny. Umożliwia stronom sprawne rozwiązanie sporu, co do zasady bez kosztów i nadmiernego formalizmu.

3. Stałe polubowne sądy konsumenckie, a w szczególności stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej stanowią również polubowny sposób rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Mają charakter dobrowolny. Inicjatorem postępowania może być zarówno Konsument jak i Sprzedawca. Postępowanie przed niniejszymi sądami odznacza się mniejszym formalizmem w stosunku do postępowania przed sądem powszechnym. Postępowanie ma charakter bezpłatny, za wyjątkiem kosztów opłacenia ekspertyz zleconych rzeczoznawcom.

3. Rzecznik konsumentów zapewnia bezpłatne poradnictwo konsumenckie i udziela informacji prawnej w zakresie ochrony interesów Konsumenta. Może w szczególności wytaczać powództwa na rzecz Konsumenta oraz wstępować, za jego zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów Konsumenta.


*Definicje wyrażeń użytych na niniejszej podstronie „Reklamacje i zwroty„ znajdują się w regulaminie Zanshin.pl udostępnionego pod adresem: http://zanshin.pl/pl/i/Regulamin-zakupow/6.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl