• Dostawa w ciągu 48h
  • Oryginalne produkty prosto z Japonii
  • Darmowa dostawa od 399 zł
Znajdziesz nas również:

Regulamin sprzedaży towarów do 31.12.2022

Regulamin sprzedaży towarów (obowiązuje do 31.12.2022 roku)

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem https://www.zanshin.pl, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

3. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem witryny o której mowa w pkt I ppkt 1, w formie która umożliwia przed zawarciem umowy, pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego.


II. Użyte w tym regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

1. Sklep Internetowy to witryna internetowa o adresie www.zanshin.pl, umożliwiająca Klientom składanie zamówień na oferowane przez Sprzedawcę towary.

2. Właścicielem Sklepu Internetowego zamieszczonego pod adresem http://www.zanshin.pl jest MONO Agata Dobija & Sara Szal & Rafał Dobija spółka cywilna, email: info@zanshin.pl,  Nr NIP PL5472205166, REGON 380751588 zwany dalej Sprzedawcą.

3. Klientem w Sklepie Internetowym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

4. Za Konsumenta uważa się osobę fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


III. Zawieranie umowy sprzedaży, sposób składania zamówień, ceny towarów, czas realizacji zamówienia i potwierdzenie zamówienia.

1. W celu dokonania zakupu towarów dostępnych w sklepie internetowym Zanshin.pl należy złożyć zamówienie.

2. Towary prezentowane na stronach internetowych Zanshin.pl wraz ustaloną ceną, dostępnością równą lub wyższą niż 1 i określonym terminem wysyłki, stanowią ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3. Związanie Sprzedawcy ofertą złożoną na stronie internetowej Zanshin.pl następuje, gdy otrzymanie tej oferty zostało potwierdzone przez Klienta. Potwierdzenie otrzymania oferty przez Klienta nie oznacza jej przyjęcia, lecz powoduje związanie Sprzedawcy ofertą. W szczególności cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili potwierdzenia przez Klienta otrzymania oferty.

4. Potwierdzenie otrzymania oferty przez Klienta następuje w postaci jego zindywidualizowania, polegającym na zalogowaniu się jego danych w Sklepie Internetowym, a w szczególności zalogowaniu się na indywidualne konto Klienta lub wprowadzeniu danych o których mowa w ppkt 8 lit. e.

5. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sprzedawcę za pomocą Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, pocztą elektroniczną pod adresem info@zanshin.pl bądź telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9 – 13.

6. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą przetwarzane następnego dnia roboczego.

7. Klient, przesyłając do Sklepu Internetowego zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sprzedawcą. Sprzedawca za pomocą poczty e-mail wysyła Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na adres e-mail podany w Zamówieniu. Sprzedawca ma prawo zwrócić się do Klienta o potwierdzenie złożenia zamówienia.

8. W celu złożenia zamówienia należy;
a) wybrać zamawiany produkt i kliknąć na obraz (miniaturka),
b) podać żądaną ilość towaru i kliknąć na zielony przycisk „DO KOSZYKA”,
c) wybrać metodę wysyłki i płatności, a następnie kliknąć na zielony przycisk „ZAMAWIAM”,
d) zalogować się na indywidualne konto Klienta poprzez podanie adresu e-mail i hasła i kliknąć na zielony przycisk „ZALOGUJ SIĘ” albo złożyć zamówienie bez logowania na indywidualne konto poprzez kliknięcie zielonego przycisku „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”. W przypadku zalogowania się na indywidualne konto klienta niezbędne jest powtórzenie kroku o którym mowa w pkt III ppkt 8 lit. C.
e) podać wszelkie niezbędne dane , w tym:
-imie, i nazwisko,
-telefon,
-email,
-dane adresowe (ulicę i numer domu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
-dane do wysyłki – w przypadku, gdy są odmienne niż dane adresowe Klienta
-w polu „Uwagi” można wpisać dodatkowe informacje dla Sprzedawcy.

W przypadku zamówienia przez firmę dodatkowe informacje należy podać dodatkowe informacje:
– nazwę firmy i numer NIP,
f) kliknąć na czerwony przycisk „PODSUMOWANIE”,
g) sprawdzić prawidłowość danych w zamówieniu i udzielić wymaganych zgód,
h) kliknąć na czerwony przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”.

9. Zawarcie umowy przez Klienta ze Sprzedawcą następuje przez wyświetlenie komunikatu „Dziękujemy za złożenie zamówienia ".

10. Dane wprowadzane do Zamówienia przez Klienta muszą być aktualne i zgodne z prawdą.

11. Umowa sprzedaży może być zawarta jedynie w języku polskim.

12. Sprzedawca nie zapewnia mechanizmów służących do weryfikacji poprawności danych wprowadzanych przez Klienta, poza mechanizmami sprawdzającymi ich kompletność. Klient może w każdej chwili skorygować swoje błędy w trakcie wprowadzania danych do zamówienia. Po złożeniu zamówienia Klient może w każdej chwili korygować błędy we wprowadzonych danych, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@zanshin.pl bądź listownie na adres siedziby Sprzedawcy

13. Sprzedawca w odpowiedni sposób zabezpieczy treść zawartej umowy i dane osobowe Klienta przed dostępem osób trzecich.

14. Zamówiony przez Klienta towar zostanie dostarczony w sposób wybrany przez Klienta w złożonym zamówieniu. Aktualne informacje dotyczące oferowanych sposobów i kosztów dostawy znajdują się na podstronie „Koszty dostawy” http://zanshin.pl/pl/i/Koszty-dostawy/2 Sklepu Internetowego.

15. Okres realizacji zamówienia, liczy się od momentu jego potwierdzenia przez Sprzedawcę i wynosi do 5 dni roboczych. W przypadku braku towaru w magazynie Klient zostanie poinformowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, może odstąpić od umowy sprzedaży w zakresie wybranych przez niego lub wszystkich zamówionych produktów bądź odstąpić od umowy sprzedaży w zakresie pozycji która wydłuża czas realizacji zamówienia.

16. W trakcie realizacji zamówienia Sprzedawca może kontaktować się z Klientem za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.

17. Potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży zostanie doręczone Klientowi na trwałym nośniku tj. za pomocą wiadomości e-mail na adres podany przy rejestracji bądź przy składaniu zamówienia (w przypadku, gdy są one odmienne), niezwłocznie po przetworzeniu zamówienia przez Sprzedawcę, wraz z załącznikami w formie plików w formacie PDF obejmujących regulamin wiążący strony umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

18. Sprzedawca zobowiązuje się świadczyć rzeczy wolne od wad.

19. Wszystkie towary oferowane w Sklepie Internetowym mają cenę wyrażoną w polskich złotych wraz z podatkiem VAT.

20. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu Internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu Internetowego bądź wprowadzania w nich zmian.

21. Promocje w sklepie nie łączą się, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

22. Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2007.171.1206).


IV. Formy płatności.

1. Należność za zamówiony towar można uregulować w następujący sposób:

- Przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy 
MONO s.c. nr PL 11 1050 1070 1000 0092 6583 3443
- Za pomocą płatności elektronicznych PayU

2. W przypadku wyboru sposobu płatności "przelew", towar jest wysyłany w momencie otrzymania środków pieniężnych na konto bankowe Sprzedawcy w pełnej wartości zamówienia.

3. Formę płatności określa Klient w momencie składania zamówienia i może ona wpływać na ostateczną cenę towaru. Ostateczna cena towaru wraz ze wszystkimi opłatami, w tym wynikającymi z wybranej przez Klienta formy płatności i kosztami wysyłki jest określona na formularzu zamówienia w rubryce „Do zapłaty”, znajdującej się u dołu formularza, bezpośrednio nad zgodą „Przeczytałem i akceptuję warunki regulaminu” i przyciskiem „Kupuję i płacę".

4. W przypadku dokonania zamówienia indywidualnego, tj. towaru nieznajdującego się w ofercie Sklepu Internetowego i sprowadzanego dla Klienta na specjalne zamówienie:
- złożenie zamówienia przez Klienta stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży,
- potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę powoduje zawarcie umowy sprzedaży z Klientem,
-potwierdzenie przyjęcia zamówienia zostanie wysłane do Klienta w formie wiadomości e-mail wraz z załącznikami w formie plików w formacie PDF obejmujących regulamin wiążący strony umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość oraz będzie zawierać informację o charakterze takiego zamówienia,

- Klient zobowiązany będzie przed przystąpieniem Sprzedawcy do realizacji indywidualnego zamówienia dokonać wpłaty zadatku wynoszącego 50% ceny brutto towaru. Rezygnacja Klienta z nabycia zamówionego towaru, zgodnie z funkcją zadatku powoduje jego utratę zgodnie z postanowieniami art. 394 k.c. – wyłącznie jeśli rezygnacja Klienta wywoła szkodę Sprzedawcy, w szczególności w postaci braku możliwości zwrotu lub sprzedaży zamówionego towaru.


V. Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość ze Sprzedawcą, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt V ppkt 8 i pkt V ppkt 10, poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), a także przy pomocy wzoru udostępnionego przez Sprzedawcę pod adresem: http://zanshin.pl/pl/i/Formularz-odstapienia-od-umowy/13 lub w każdej innej dopuszczalnej przez prawo formie, z wyłączeniem formy elektronicznej. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.

3. Konsument jest uprawniony do nadesłania lub złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy między innymi w siedzibie Sprzedawcy tj. MONO Agata Dobija & Sara Szal & Rafał Dobija spółka cywilna, 43-300 Bielsko - Biała, ul. Norberta Barlickiego 13

4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu w formie wiadomości e-mail, na adres podany przez Konsumenta w jego oświadczeniu o odstąpieniu od umowy lub w formie pisemnej na adres do korespondencji wskazany przez Konsumenta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej przez Konsumenta, umowę uważa się za niezawartą.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza czynności konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta. W przypadku, gdy Konsument wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, wyszczególniony na podstronie pt. „Koszty dostawy”, Sprzedawca zwróci koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta w wysokości odpowiadającej najtańszemu zwykłemu sposobowi dostarczenia oferowanego przez Sprzedawcę, bez dodatkowych kosztów poniesionych przez Konsumenta.

11. W przypadku, gdy Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą nie przysługuje Konsumentowi między innymi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy prenumeratę;

h) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VI. Reklamacje.

1. Towary sprzedawane w Sklepie Internetowym nie zostały objęte gwarancją.

2. W przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem, strony na podstawie art. 558 § 1 k.c. całkowicie wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta będącego Konsumentem w przypadku, gdy rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

4. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. W przypadku, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może skorzystać z uprawnień określonych w pkt VI ppkt 6 lub pkt VI ppkt 9 niniejszego regulaminu. Przedmiotowe uprawnienia maja charakter równorzędny.

6. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie znajduje zastosowania, w przypadku, gdy rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

7. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

8. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Natomiast obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

9. W przypadku wady rzeczy sprzedanej, Konsument może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

10. Sprzedawca zobowiązuje się wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

11. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

12. Koszty wymiany lub naprawy towaru z tytułu rękojmi ponosi Sprzedawca. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia rzeczy, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia, z zastrzeżeniem wyjątków stypizowanych w art. art. 5611 § 2 i 3 k.c.

13. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwą rzecz do Sprzedawcy na adres MONO Agata Dobija & Sara Szal & Rafał Dobija spółka cywilna, 43-300 Bielsko - Biała, ul. Norberta Barlickiego 13. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

14. Postanowienia punktu poprzedzającego stosuje się również w przypadku zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta i wymiany rzeczy na wolną od wad.

15. Sprzedawca zobowiązuje się do przyjęcia od Konsumenta rzeczy wadliwej w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

16. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania przez Konsumenta wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożonego oświadczenia o obniżeniu ceny z określoną kwotą, o którą cena ma być obniżona, w terminie 14 dni. W przypadku braku takiego oświadczenia Sprzedawcy, żądanie lub oświadczenie Konsumenta Sprzedawca uznaje za uzasadnione.

17. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Konsumentowi, a w przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność Sprzedawcy ustaje z upływem roku od dnia wydania rzeczy Konsumentowi.

18. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, z zastrzeżeniem, że bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w podpunkcie poprzednim.

19. W terminach określonych w pkt VI ppkt 18 regulaminu Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

20. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

21. Postanowienia podpunktu powyższego stosuje się odpowiednio do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

22. Jeżeli określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

23. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się postanowienia pkt VI ppkt 18 – pkt VI ppkt 21 regulaminu, z tym że bieg terminu, o którym mowa w pkt VI ppkt 18 regulaminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej - od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

 

VII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.

1. Spory dotyczące rozpatrywania reklamacji mogą być rozstrzygane na drodze polubownej, poprzez skierowanie sprawy m.in. do mediacji przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, stałych polubownych sądów konsumenckich, rzeczników konsumentów i innych instytucji.

2. Mediacja przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej odbywa się wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej. Ma charakter dobrowolny. Umożliwia stronom sprawne rozwiązanie sporu, co do zasady bez kosztów i nadmiernego formalizmu.

3. Stałe polubowne sądy konsumenckie, a w szczególności stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej stanowią również polubowny sposób rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Mają charakter dobrowolny. Inicjatorem postępowania może być zarówno Konsument jak i Sprzedawca. Postępowanie przed niniejszymi sądami odznacza się mniejszym formalizmem w stosunku do postępowania przed sądem powszechnym. Postępowanie ma charakter bezpłatny, za wyjątkiem kosztów opłacenia ekspertyz zleconych rzeczoznawcom.

3. Rzecznik konsumentów zapewnia bezpłatne poradnictwo konsumenckie i udziela informacji prawnej w zakresie ochrony interesów Konsumenta. Może w szczególności wytaczać powództwa na rzecz Konsumenta oraz wstępować, za jego zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów Konsumenta.


VIII. Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienie w poprzez Sklep Internetowy, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie MONO Agata Dobija & Sara Szal & Rafał Dobija s.c., ul. Norberta Barlickiego 13, 43-300 Bielsko-Biała, NIP:5472205166, REGON: 380751588 oraz na ich przetwarzanie dla celów zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi zrealizowanie zamówienia przez Sprzedawcę. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie.

3. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe:
a) nazwisko i imię,
b) numer telefonu,
c) adres e-mail,
d) adres do wysyłki,
e) Numer Identyfikacji Podatkowej.

3. Klient może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu informowania Klienta o nowych towarach i promocjach dostępnych w Sklepie Internetowym.

4. Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zamawiającego, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

5. Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być udostępnione:
a) na podstawie odpowiednich przepisów prawa odpowiednim organom państwowym na ich żądanie,
b) innym osobom i podmiotom w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa,
c) firmom przewozowym,
d) operatorom płatności,
e) w przypadku subskrypcji newslettera - FreshMail Danuta Fuksa, operatora serwisu freshmail.pl.

6. Klienci Zanshin.pl mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu do MONO Agata Dobija & Sara Szal & Rafał Dobija s.c.

IX. Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a MONO Agata Dobija & Sara Szal & Rafał Dobija s.c.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 04.04.2019 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl